Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Nasze działania ukierunkowane są na pomyślną realizację inwestycji naszych Klientów poprzez wspieranie procesu zarządzania ryzykiem. Pomagając w identyfikacji źródeł ryzyka na możliwie najwcześniejszym etapie inwestycji, opracowujemy, a następnie wdrażamy skuteczne strategie minimalizacji i kontroli ryzyka, a także metody i strategie proaktywnego zarządzania nim.

Wykryte źródła ryzyka są analizowane pod kątem prawdopodobieństwa jego wystąpienia, jak również potencjalnego wpływu  na harmonogram i koszty. Dane dotyczące poszczególnych źródeł ryzyka są analizowane za pomocą oprogramowania przy użyciu którego tworzymy scenariusze zdarzeń i generujemy comiesięczne raporty.

Wsparcie w zakresie  identyfikacji ryzyka i zarządzania nim

Zawsze jesteśmy w centrum zespołu ds. realizacji inwestycji oraz współpracujemy z interesariuszami , aby pomóc zidentyfikować źródła ryzyka, oraz przeanalizować wpływ zdarzeń na realizację inwestycji abyopracować strategię uwzględniającą wszystkie źródła ryzyka. Zarządzamy rejestrem ryzyka i prowadzimy regularne warsztaty ułatwiające zrozumienie, jak ryzyko zmienia się w całym cyklu życia inwestycji.

Wykonujemy analizę kosztów bieżących i ryzyka związanego z harmonogramem. Podejście to zostało sprawdzone na tle innych metod i okazało się skuteczniejsze i mniej czasochłonne, a ponadto ułatwia wprowadzenie analizy ryzyka do procesu zarządzania inwestycją. Umożliwia nam ono także wykonywanie analiz budżetu i  harmonogramu oraz prezentowanie wyników na wykresach.

Pomoc w ograniczaniu ryzyka

Wykorzystując analizy ryzyka, weryfikujemy prognozowane daty realizacji inwestycji i wskazujemy źródła ryzyka oraz zdarzeń, które w największym stopniu mogą przyczynić się do wystąpienia opóźnień. Na podstawie tych informacji zespół może skupić się na realizacji rzeczywistej ścieżce krytycznej  inwestycji i opracować strategie minimalizacji najgroźniejszych źródeł ryzyka w kontekście jego realizacji.

Tam, gdzie to możliwe wykorzystujemy naszą platformę do oceny ryzyka o nazwie SCORE (Secure, Collaborative, Online Risk Evaluation). Umożliwia ona tworzenie  proaktywnego i całościowego procesu identyfikacji i oceny ryzyka, a także zarządzania nim na każdym etapie realizacji inwestycji. Platforma została opracowana tak, aby ułatwić współpracę między wszystkimi interesariuszami niezależnie od czasu i miejsca.