Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Z pomocą naszego biura centralnego w Londynie, pomagamy Klientom rozwiązywać spory które kosztują ich czas, reputację oraz stabilność działalności. Zapobieganie jest zawsze lepsze od leczenia. W razie powstania sporu lub realnej szansy jego wystąpienia, nasz doświadczony zespół podejmuje niezwłoczne działania, aby pomóc klientom na całym świecie ustrzec się przewlekłego i kosztownego postępowania sądowego.

Korzyści z niezależnego doradztwa w sporach

Jako niezależni doradcy przygotowujemy obiektywne opinie umożliwiające bezstronną analizę problemu i jasny sposób zażegnania sporu. Specjalizujemy się w analizie zagadnień związanych z opóźnieniami, rosnącymi kosztami, ryzykiem finansowym i zamówieniami, umożliwiając klientom podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji ekonomicznych.

Określamy prawdopodobne szkody, oceniamy ryzyko wystąpienia roszczeń wzajemnych i analizujemy możliwość zawarcia wcześniejszej ugody.

W przypadku eskalacji sporu jesteśmy wykwalifikowani do składania zeznań w charakterze ekspertów sądowych i obrony swojego stanowiska, zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi  jak i arbitrażowymi, tak jako eksperci powołani przez stronę, bądź też niezależnie.

Do 3 obszarów naszej specjalizacji w zakresie doradzania w sporach należą:

Analiza opóźnień

Nasi eksperci dysponują nie tylko doświadczeniem w ramach swoich specjalizacjach, ale są również przeszkoleni w zakresie obsługi popularnych narzędzi do zarządzania inwestycjami, celem wspierania klientów w obliczu wyzwań związanych z planowaniem realizacji inwestycji i przygotowywaniem ich harmonogramów.

Wykorzystując oprogramowania takie jak Primavera, Asta Powerproject i MS Project, analizujemy kompleksowe harmonogramy/programy realizacji inwestycji w celu przewidzenia i neutralizacji możliwych opóźnień i zakłóceń realizacji.

Nasi analitycy znają różne metody stosowane w celu weryfikacji przyczyn opóźnień, takie jak:

 • Porównanie programu zakładanego z aktualnym
 • Analiza wpływu na  datę końcową opóźnień hipotetycznych (ang.Impacted As-Planned)
 • Analiza retrospektywna na podstawie dokumentacji powykonawczej (ang. Collapsed as-built)
 • Analiza typu Time impact
 • Analiza porównawcza w danym okresie (oknie czasowym)

Analiza kosztowo-ilościowa

Jako specjaliści w zakresie zarządzania kosztami, nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kosztami realizacji inwestycji, począwszy od etapu przetargowego do końcowego rozliczenia. Zdobytą wiedzę i doświadczenie adaptują dla efektywnego i skutecznego rozwiązywania sporów finansowych. 

Regularnie oceniają koszty przedłużenia czasu realizacji inwestycji, weryfikują przyczyny poniesienia/poniesionych strat i kosztów, utraconych korzyści, wzrost kosztów, niewłaściwą rachunkowość oraz inne nieprawidłowości finansowe.

Usługi doradcze  przy zawieraniu kontraktów

Nasi doradcy specjalizucjący się  zarówno w zakresie kosztów jak i prawa, pomagają klientom przy zawieraniu kontraktów z wykonawcami i dostawcami identyfikować zagrożenia i ich unikać oraz wprowadzać określone zmiany do umów. 

Nasz zespół potrafi skutecznie doradzać w kwestiach dotyczących strategii realizacji inwestycji oraz opracowywania wiążących umów i porozumień.

Służymy również doradztwem w zakresie zarządzania inwestycją  (na etapie prac projektowych), monitorowania i nadzoru prac w trakcie trwania budowy, certyfikacji i zarządzaniu, w tym także łańcuchem dostaw.

Usługi ekspertów sądowych

Nasz zespół ekspertów sądowych i doradców przygotowuje szczegółowe, niezależne i obiektywne opinie na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych oraz gdy to konieczne udziela stosownych zeznań przed sądami.

Usługi obejmują również analizy opóźnień i zakłóceń, analizę ilościową, zaniedbania obowiązków zawodowych, ocenę szkód i ich likwidacji, analizę wad budynków, jak i specjalistyczne doradztwo w zakresie kontraktów realizowanych w formule NEC (z ang. The New Engineering Contract). Posiadamy udokumentowane doświadczenie jako biegli powoływani przed sądami brytyjskimi w trybie  procedury Civil Procedure Rules Part 35.

Nasi eksperci sądowi specjalizują się w następujących kwestiach:

 • Opóźnienia i zakłócenia realizacji
 • Analiza ilościowa
 • Zaniedbania obowiązków zawodowych
 • Ocena i likwidacja szkód
 • Analiza wad budynków
 • Specjalistyczne doradztwo w zakresie umów w formule NEC

Studium przypadku

W celu zilustrowania kompleksowych przyczyn poważnego opóźnienia w kluczowym etapie realizacji ważnego projektu miejskiego, przygotowaliśmy animację 4D. Przeprowadzenie wizualnej prezentacji przebiegu zdarzeń pozwoliło na zrozumienie istoty sporu również osobom które nie posiadały specjalistycznej wiedzy i zaowocowało podpisaniem ugody.

Studium przypadku

Występowaliśmy w roli sądowego eksperta do oceny dla dużego wykonawcy prac z zakresu inżynierii lądowej w związku z projektem ziemno-kolejowym w Republice Południowej Afryki, przyczyniając się do osiągnięcia korzystnej wielomilionowej ugody i uniknięcia wysokich kosztów postępowania arbitrażowego.