Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Nasze doświadczenie 

Wiele firm unika zleceń związanych z budynkami zabytkowymi, ze względu na trudności, jakie one stwarzają. Ale my kochamy ten sektor – łączy nas pasja do dbania o zachowanie naszego dziedzictwa. Nasz Zespół d/s Budynków Zabytkowych i Obiektów Dziedzictwa Kulturowego ma ponad 25-letnie doświadczenie oraz specjalistyczne umiejętności potrzebne w tym niezwykle wrażliwym sektorze budownictwa.

Zachowywanie dziedzictwa kulturowego

Ludzie przychodzą do nas po wsparcie techniczne przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć. W rzeczywistości 80% naszych zleceń pochodzi od tych samych klientów, którzy wracają po nasze porady. Dotyczy to zarówno budynków zabytkowych i obiektów dziedzictwa kulturowego, budynków powstających w pobliżu zabytków, jak również adaptacji i dostosowań obiektów będących ikonami budownictwa lub wpisanych do rejestru zabytków pod koniec 20 wieku.

Odrestaurowywanie i zachowywanie budynków wpisanych do rejestru zabytków wiąże się z szeregiem szczególnych wyzwań, takich jak:

 • wielu interesariuszy
 • uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń i zgód
 • plany konserwacyjne dla danego obiektu
 • pozyskiwanie materiałów
 • konieczność zaangażowania ekspertów branż specjalistycznych
 • ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kosztów 

Kluczową kwestią tego działu budownictwa jest konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy fachowej na temat rzemiosł tradycyjnych i materiałoznawstwa. Projekty często wiążą się z wykorzystaniem prac kamieniarskich, obróbki krzemienia, stolarki i ślusarki zabytkowej, czy też stosowanie rzadkich materiałów pochodzenia lokalnego.

Dbałość o szczegóły

Jest coś wyjątkowego w pracy przy tego typu obiektach. Często wiążą się z nią znaczne emocje. Staramy się zachować równowagę między autentycznością i spójnością budynków z nowymi sposobami ich wykorzystania, które mogą przedłużyć ich żywotność.

Rozumiemy i wspieramy fundamentalne zasady ochrony i konserwacji budynków, do których należą: zasada minimalnej interwencji oraz zasada odwracalności interwencji.

Zarządzanie kosztami

Prace związane z dziedzictwem kulturowym mogą być skomplikowane. Nasze doświadczenie przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków, odnośnie specjalistycznych technik budowlanych i wiedza naszych ekspertów w karesie sytemu zamówień pozwala oszacować ryzyko związane z danym przedsięwzięciem, ustalić realistyczne plany i harmonogramy oraz właściwie określać budżety.

_________________________________________________________________________________

Qatar

Our experience in Qatar

Many companies avoid working with historic buildings because of the difficulties they present. But we love it — we have a passion for preserving our heritage. Our heritage team has over 25 years’ experience developing the specialist skills needed in this sensitive environment.

Preserving heritage

People come to us for help on a variety of projects. In fact 80% of our business is from repeat customers. This includes historic and cultural buildings, new buildings near historic sites, and adapting or altering iconic and listed late 20th Century buildings.

Restoring and preserving listed buildings presents a range of unique challenges. The work often involves:

 • Projects with multiple stakeholders
 • Obtaining listed building consents
 • Conservation plans
 • The sourcing of materials
 • The need for specialist trades
 • The risk of unexpected costs

A key factor is the need for specialist knowledge in traditional crafts, materials and skills. Projects often involve the use of stone masonry, flint work, historic joinery and ironwork, and the use of rare local materials. 

Attention to detail

There’s something very special about this kind of work. In these types of projects considerable emotions are often involved. We work sensitively to balance maintaining the authenticity and integrity of buildings with new uses and alterations that can prolong their useful life.

We understand and support the key conservation principles of minimum intervention and reversibility.

Managing costs

Heritage work can be complex. Our experience of listed buildings, specialist building techniques and procurement knowledge enables our experts to evaluate risk, set realistic programmes and establish sound budgets. 

Kontakt:
Jacek Kostrzewski

Jacek Kostrzewski
Managing Director, Poland

Andrzej Kozak

Andrzej Kozak
Deputy Managing Director, Poland

Monika Przylepa

Monika Przylepa
Marketing & Business Development Director, Poland

Globalny kontakt
Martin Hall

Martin Hall
Director, Heritage & Culture

Łączymy wrażliwość, pasję i wiedzę specjalistyczną, żeby dostarczać najlepsze rozwiązania niezbędne przy realizacji tych pełnych wyzwań przedsięwzięć. Martin Hall, Head of Heritage & Culture