Usługi z Zakresu Zrównoważonego Budownictwa

Klienci muszą stawiać czoła rosnącym wymaganiom w zakresie zrównoważonego budownictwa, a członkowie naszego zespołu pomagają spełnić je w najbardziej ekonomiczny sposób. Jednocześnie pomagamy naszym klientom czerpać korzyści ze stosowania się do aspektów środowiskowych, które przekładają się na większy stopień zrównoważenia danego budynku i redukcję jego wpływu na środowisko, jak również na jego wydajność.

Korzyści długoterminowe

Budynki zrównoważone są nie tylko bardziej ekonomiczne w utrzymaniu, ale także pozytywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, wzrost wskaźnika retencji pracowników, zadowolenie najemców i reputację inwestora. Co najważniejsze, zapewniamy naszym klientom spokój ducha w aspektach dotyczących   zgodności budynku z wymaganiami prawnymi lub wymogami finansowania danej inwestycji.

Energooszczędność i zarządzanie  śladem węglowym

Rozwiązania energetyczne ukierunkowane na zrównoważony i trwały rozwój budownictwa przyczyniają się do znacznej redukcji kosztów energii w całym cyklu eksploatacji budynku. Mogą one także znacząco obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla przez budynek.

Dzięki naszym usługom klienci mogą osiągnąć cele związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, zwiększyć efektywność, spełnić wymogi prawne i generować dochody ze źródeł energii odnawialnej. Świadczymy usługi doradcze w zakresie zarządzania energią i zaopatrzenia  oraz sposobów realizacji budynków zrównoważonych, jak również analizy wartości i kosztów całego cyklu życia.

Zielone certyfikaty budynków

Nasi specjaliści oceniają wydajność energetyczną budynków zgodnie z międzynarodowymi systemami  oceny, takimi jak BREEAM®, CEEQUAL, LEED®, DREAM, Code for Sustainable Homes i SKA. Sporządzamy także Świadectwa Charakterystyki Enwergetycznej Budynków.

Poza oceną budynków pod kątem wymagań związanych z zielonymi certyfikatami pomagamy także w spełnieniu standardów dotyczących m.in.:

  • planów podróży;
  • instrukcji dla użytkowników budynków;
  • planów zarządzania odpadami;
  • planów zarządzania jakością powietrza w budynku;
  • planów konsultacji społecznych;
  • analiz wydajności energetycznej materiałów;
  • zaangażowania podwykonawców.

Wsparcie od samego początku

Zapewniamy wsparcie już na wczesnym etapie planowania budynku, przedstawiając raporty i doradzając w kwestiach związanych ze zrównoważonym budownictwem— od zużycia wody po zaopatrzenie w materiały. Redagujemy także oświadczenia o ubieganie się o zielony certyfikat  w celu zagwarantowania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uwzględnienie zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne są faktem. Oznacza to, że powstające obecnie budynki będą funkcjonować w przyszłości w innych warunkach klimatycznych, które należy uwzględnić w projekcie. Potrafimy ocenić ryzyko zmian klimatycznych i ich wpływ na istniejące i planowane nieruchomości, wskazując środki mające na celu zminimalizowanie poziomu ryzyka.

Zgodność z przepisami środowiskowymi

Nasi konsultanci potrafią analizować procesy i procedury budowlane pod kątem zgodności z istniejącymi przepisami oraz planowanymi zmianami legislacyjnymi. Pomagamy wskazywać środki mające na celu ograniczenie wpływu inwestycji na środowisko i zaprezentowanie inwestora jako firmy społecznie odpowiedzialnej. Nasi  certyfikowani Audytorzy  pomogą zrozumieć zawiłości wdrożonego niedawno programu ESOS (Energy Saving Opportunities Scheme).

Wydajność energetyczna materiałów

Oceniając projekty budynków, analizujemy wybrane materiały pod kątem wydajności, wpływu na środowisko i ich pochodzenia. Czynności te obejmują analizę składu pod kątem surowców z recyklingu oraz zawartości dwutlenku węgla.

Studium przypadku

Uniwersytet Bath Spa (Zjednoczone Królestwo)

Zawarliśmy  kontrakt z Uniwersytetem Bath Spa, który umożliwił uczelni osiągnięcie celu, jakim była redukcja emisji dwutlenku węgla o 50%. Zapewnił on także ponad 25% oszczędności z tytułu niższego zużycia energii i kolejne 17% oszczędności z tytułu prac konserwacyjnych i zarządzania działalnością. Nasz program znacząco ogranicza ryzyko inwestycyjne uczelni, gwarantując wzrost wydajności przekładający się na długoterminowe plany finansowe.

Oddział chirurgii ortopedycznej szpitala miejskiego w Nottingham

Z uwagi na przeznaczenie budynku wymagane było zapewnienie sterylnego środowiska z mechanicznym systemem wentylacji, co wymagało skomplikowanej strategii serwisowej. Nasza propozycja dla szpitala bazowała na zainwestowaniu w zrównoważone budownictwo. Zorganizowaliśmy warsztaty, aby od samego początku ukierunkować prace zespołu budowlanego na wymagania certyfikacji BREEAM®. Dzięki wspólnym wysiłkom całego zespołu nasz budynek otrzymał wyróżnienie BREEAM® Healthcare Building of the Year 2014.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia